Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

„Zabierzcie mi moje fabryki i maszyny, a odbuduję firmę w ciągu trzech lat.
Jeżeli zabierzecie mi moich współpracowników – nie zdołam jej odbudować nigdy.”
   (Henry Ford)

 

TRENING ASERTYWNOŚCI Z ELEMENTAMI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM (16 godz.)

Cena: 300 zł

Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem to intensywny trening, w trakcie, którego szczególną uwagę przykłada się do poprawy zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i zawodowych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Program warsztatów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole, jak również zachowań w sytuacjach stresujących.

 

WYPALENIE ZAWODOWE (16 godz)

Cena: 300 zł

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o zjawisku wypalenia zawodowego. Rozróżnianie przyczyn i objawów „syndromu wypalenia”. Wczesne rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego i sposoby reagowania na sygnały ostrzegawcze. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z tym problemem. Dostarczenie wiedzy – jak chronić się przed zawodowym wypaleniem.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – zajęcia w formule grupy otwarcia (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: Intensywne doświadczenie kontaktu ze sobą, z ludźmi i z grupą. Rozwój asertywności, samoświadomości oraz poczucia odpowiedzialności. Lepsze poznanie siebie w kontekście relacji w grupie. Rozwój umiejętności interpersonalnych w relacjach z innymi.

 • Koło komunikacji
 • Schemat komunikacji i źródła barier
 • Narzędzia skutecznego komunikowania się: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, empatyczne słuchanie
 • Style komunikowanie się
 • Analiza zachować i kształtowani nawyków celowej aktywności
 • Metody kształtowania zachowań
 • Trening zachowań – podstawowe definicje, formy i rodzaje


EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: szkolenia jest poprawa umiejętności związanych z codziennymi zadaniami menadżera tj. delegowanie zadań, ocena pracownika i motywowanie, udzielanie konstruktywnej informacji. Poszukiwanie idealnego stylu przywództwa. Wyposażenie uczestników w narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Istota przywództwa – rola lidera
 • Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania
 • Kreatywne style przywództwa
 • Przywództwo a typologia pracownika/zespołu
 • Zarządzanie skoncentrowane na rezultat
 • Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień

SZKOLENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW (10 godz.)

Cena: 200 zł

Cel: Prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen pracowniczych. Nabycie umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika. Rozwój kompetencji w zakresie  identyfikacji potrzeb szkoleniowych Prezentacja metod oceny skuteczności szkoleń. Pozyskanie umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr. Przygotowanie do prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

 • Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze
 • Planowanie szkoleń w organizacji
 • Rola trenera wewnętrznego
 • Specyfika uczenia się osób dorosłych
 • Planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba
 • Konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń
 • Ewaluacja działań szkoleniowych
   

ASERTYWNOŚĆ I STAWIANIE GRANIC (10 godz.)

Cena: 200 zł

Cel: poprawa zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych. Doskonalenie umiejętności obrony własnego zdania. Kształtowanie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole. Nauka współdziałania z poszanowaniem granic.

 • Istota asertywności
 • Typologia zachować: agresja/uległość/manipulacja/asertywność
 • Typy komunikatów –komunikaty typu TY; komunikaty typu JA
 • Asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujące, zmiękczenia
 • Mapa asertywności
 • Mapa to nie jest terytorium
 • Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • Dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny

 

PERSONAL BRANDING (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: Doskonalenie umiejętności autoprezentacyjnych. Budowanie profesjonalnego pierwszego wrażenia. Poznanie zasad kreowania swojego wizerunku. Promowanie własnej marki „Personal branding” w procesie kontaktów interpersonalnych. Budowanie zdolności przywódczych.

 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Efekt 1 wrażenia
 • Reguły wpływu społecznego
 • PR w organizacji
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Język ciała
 • Profesjonalny wizerunek w biznesie

 

OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: rozwój umiejętności motywowania pracowników i zwiększania efektywności ich pracy. Poznanie i przećwiczenie technik, które pozwolą uczestnikom na podniesienie i utrzymanie motywacji podwładnych. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na motywację pozafinansową, lecz uczestnicy będą mieli także możliwość poznania aspektów właściwego wykorzystania systemów finansowo-premiowych.

 • Motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera
 • Skuteczne/nieskuteczne motywowanie
 • Finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”
 • Typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia
 • Konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
 • Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa - przekazywanie informacji trudnych

 

COACHINGOWE METODY ZARZĄDZANIA (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: Zapoznanie uczestników  z różnorodnymi czynnikami motywującymi pracowników w zależności od indywidualnych potrzeb. Przećwiczenie planowania i prowadzenia skutecznych rozmów coachingowych, motywujących, dyscyplinujących i rozwijających z pracownikiem. Nabycie umiejętności prowadzenie sesji coachingowych. Zapoznanie uczestników z metodami skutecznej komunikacji pomiędzy przełożonym i podwładnym w oparciu o strategie coachingu. Rozwój umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów w codziennej pracy.

 • Coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi
 • Coaching jako sztuka zadawania pytań
 • Modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby
 • Koło Priorytetów
 • Model GROW
 • Model Wizja-Strategia_Determinacja
 • Dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników

 

BUDOWANIE ZESPOŁU (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: wzrost kompetencji wykorzystania zasobów tkwiących w zespołach, rozwój  umiejętności budowania zespołów i zarządzania różnorodnością, Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole. Budowanie ducha współpracy w oparciu o wspólny cel i zaangażowanie poszczególnych członków zespołu.

 • Istota zespołowości
 • Korzyści pracy w zespole – efekt synergii
 • Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
 • Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
 • Role podejmowane przez członków zespołu
 • Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
 • Mechanizmy zespołowe
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole
 • Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole
 • Style reagowania na sytuacje trudne
 • Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win


ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (20 godz.)

Cena: 400 zł

Cel: Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian. Praktyczne przygotowanie kadry zarządzającej do inicjowania zmian.  Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian z podwładnym. Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na pracowników w czasie zmian. Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji 

 • Rodzaje zmian w organizacji
 • Rola menadżera w procesie wprowadzania zmian
 • Zachowania pracowników w procesie zmian
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian
 • Efektywne komunikowanie zmian
 • Minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian
 • Twórcze motywowanie pracowników do zmian

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Filii lub rejestrując się 
ON - LINE
- podpisanie umowy o udział w szkoleniu

Miejsce i tryb:
- tryb:  weekendowy,
- miejsce: Filia w Chojnicach, ul. Świętopełka 3

 

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
Z dopiskiem "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Chojnice"
 

Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: chojnice@byd.pl
Tel. 513 146 624
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice

 
Aktualności
paź11
2021
wrz16
2021

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki