Zarządzanie Oświatą

Zarządzanie Oświatą

Cel studiów

Zmieniające się przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce nieustannie wymuszają dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych do obowiązujących regulacji prawnych. Również nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed szkolnictwem coraz to większe wymagania. Dotyczą one nie tylko przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw, ale przede wszystkim innowacyjnych metod organizacji i zarządzania placówkami. Również postępujący niż demograficzny wymusza na osobach zarządzających szkołami podejmowanie decyzji służących poszukiwaniu nowych płaszczyzn działania i aktywności w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Celem studiów jest ukształtowanie sprawnego menagera – lidera placówki oświatowo-wychowawczej na miarę XXI wieku. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci

Studium przeznaczone jest dla, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej chcących ubiegać się o stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobyta podczas proponowanych studiów podyplomowych wiedza oraz praktyczne umiejętności zarządzania placówką oświatową, w jakie zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą na sprawne wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Pozyskane podczas zajęć kompetencje umożliwią sprawne kierowanie szkołą lub placówką edukacyjną.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Kadra

Wysokiej klasy specjaliści z dziedziny zarządzania. Praktycy z doświadczeniem na najwyższych szczeblach kadry kierowniczej szkół, placówek oraz organów prowadzących i nadzorujących. Cenieni w Polsce managerowie prestiżowych placówek edukacyjnych i szkoleniowych.

Ramowy program

Przywództwo edukacyjne w szkole.

Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty.

Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji.

Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.

Ustalanie hierarchii wartości w szkole.

Partycypacja i współpraca w szkole.

Budowanie zespołu.

Cechy efektywnego zespołu.

Przywódca/lider w zespole.

Przywództwo przez inspirację.

Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.

Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.

Zarządzanie zmianą.

Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.

Społeczny wymiar uczenia się.

Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.

Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury.

Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.

Strategie efektywnego uczenia się.

Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych w planowaniu uczenia się.

Podstawa programowa jako mapa treści.

Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.

Ocenianie dla uczenia się.

Szkoła jako organizacja ucząca się.

Kultura otwartych drzwi.

Uczenie się dorosłych.

Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.

Podstawy partycypacji społecznej.

Sposoby poznawania społeczności lokalnej.

Współpraca z rodzicami uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji celów szkoły.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.

Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.

Informowanie o zmianach w szkole.

Komunikacja w szkole.

Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.

Media w procesach komunikowania się szkoły

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: diagnoza sytuacji w szkole.

Polityka kadrowa oraz procedury prawne.

Procedura rekrutacji i selekcji pracowników.

Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.

Zwalnianie pracownika.

Motywowanie pracowników.

Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.

Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.

Kultura szkoły: diagnoza charakterystyka, budowanie.

Animowanie działań społeczności szkolnej.

Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania państwa wobec szkół.

Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.

Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.

Zarządzanie finansami w szkole.

Kontrola zarządcza.

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły     i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.

Wykorzystywanie danych w procesie planowania.

Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.

Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.

Strategia rozwoju szkoły.

Planowanie rocznej pracy szkoły.

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Ja jako lider.

Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

Gotowość do uczenia się przez całe życie.

Mój styl uczenia się.

Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.

Motywacja wewnętrzna.

Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.

Radzenie sobie ze stresem.

Zarządzanie sobą w czasie.

Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparcia. 

Prawo oświatowe

Wybrane zagadnienia prawa oświatowego.

Konkurs na dyrektora szkoły

Przygotowanie, dokumentacja i przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Forma zaliczenia

Praca dyplomowa (koncepcja funkcjonowania przykładowej szkoły)
Egzamin dyplomowy (w formie egzaminu)

Ilość godzin: 210

Czas trwania studiów: 2 semestry

 Harmonogram zjazdów do pobrania

Aktualności
paź17
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki