Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z:

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:
 
I Moduł: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:
 1. Uwarunkowania i etapy rozwoju jednostki w cyklu życia.
 2. Osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach – wspieranie rozwoju.
 3. Adaptacja jako rezultat rozwoju – wybrane zagadnienia.
II Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:
 1. Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka.
 2. Aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy rozwoju dziecka.
 3. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka.
 4. Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
III Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 1. Diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka.
 2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
 3. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.
 4. Zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki.
 5. Kreowanie środowiska rozwoju dziecka.
 6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.
 7. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę.
 8. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
IV Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:
 1. Odpowiedzialność prawna opiekuna.
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 3. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy.
 4. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 5. Emisja głosu.
V Moduł: Praktyki zawodowe.
 
Miejsce odbywania praktyk:
Uczestnik kursu jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk.
 
Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.
 
Adresaci:
Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:
 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego;
 • nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Treści kształcenia:
 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją;
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych;
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.
Metody pracy podczas szkolenia:
Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.
 
Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:
 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej
 • i domowej;
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3;
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne  potrzeby dziecka;
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.
Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy
 
Termin i miejsce:
- ilość godzin: 310 (230 h teorii + 80 h praktyk),
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Świętopełka 3, Chojnice.
- termin: 18.10.2019 - 15.12.2019 r. 
 
HARMONOGRAM
 
Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Wydziału Nauk Stosowanych lub wypełniając formularz zgłoszeniowy;
- podpisanie umowy o szkolenie.
 
Koszt:
- 1600 zł,
 
Płatność przelewem na konto:
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Bank Zachodni WBK 
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
Z dopiskiem "Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - Chojnice"
     
Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: chojnice@byd.pl
Tel. 513 146 624, 52 567 00 12
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
Aktualności
paź17
2019

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach
ul. Świętopełka 3
89 - 620 Chojnice
tel. 513 146 624
chojnice@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki